VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva fyzickej osoby alebo organizácie v bežnom roku podľa zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších noviel. Zabezpečenie špecifických požiadaviek účtovania pre rôzne typy organizácií a osôb. Neustále sledovanie legislatívnych zmien a nariadení. Neustále vzdelávanie a školenie v oblasti nových a pripravovaných zmien v zákone o účtovníctve a príslušných vyhláškach.

MZDY A ODVODY

Spracovanie miezd vašich zamestnancov, evidencia miezd, spracovanie a výpočet odvodov, vypracovanie mzdových výkazov, odporúčania pre archiváciu mzdových dokladov.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Spracovanie výkazov dane z pridanej hodnoty podľa zákona 222/2004 Z.z. Príprava a vypracovanie daňového priznania daňového subjektu pre Finančnú správu.

PORADENSTVO

Poskytovanie poradenstva našim klientom v otázkach správneho vedenia účtovných dokladov, termínov daňových povinností voči Finančnej správe, mzdových a odvodových pravidiel pre zamestnávateľa, dane z motorových vozidiel. Poradenstvo v oblasti archivovania účtovných, mzdových a daňových dokumentov, odporúčania pre správu registratúry.